M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Vragenlijst voor het bezoeken van de Opendagen van het Voortgezet Onderwijs

Vragenlijst voor het bezoeken van de Opendagen van het Voortgezet Onderwijs

 Vragenlijst voor het bezoeken van de Opendagen van het Voortgezet Onderwijs

 Keuze van een school

Wanneer je met je kind op zoek gaat naar een school voor voortgezet onderwijs, doe je er goed aan zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de scholen die in aanmerking komen. Win bij verschillende mensen informatie in over de school. Praat met ouders en leerlingen die er leerling zijn of zijn geweest. Bij het verzamelen van informatie en het bezoeken van de school is het van belang goed te informeren hoe de school omgaat met leerlingen met dyslexie. Laat je intuïtie en die van je kind ook meespreken, negeer de gevoelens over de school niet.[1][2]

2 groene V-tjes en een rood kruisje.

Vragenlijst bij schoolbezoek

De onderstaande vragenlijst kun je gebruiken als je samen een school voor voortgezet onderwijs gaat bezoeken. Bekijk de lijst samen en bepaal wat voor jullie belangrijk is.

Je kunt altijd nog om een apart gesprek aanvragen  met de zorgcoördinator van de school.

Sfeer op school

 • Hoe is de sfeer en de entourage?
 • Is het er enigszins op orde?
 • Welke indruk maken de leerlingen?
 • Zijn de leerkrachten en het andere personeel vriendelijk en staan ze open voor vragen?

Beleid van de school rond dyslexie

 • Wie coördineert het dyslexiebeleid op school?
 • Hoeveel leerlingen met dyslexie bezoeken de school ?
 • Waarom denkt de school dat leerlingen met dyslexie en hun ouders kiezen voor hun school?
 • Zijn er personeelsleden met specifieke deskundigheid over dyslexie?
 • Wie is voor ouders de contactpersoon als het gaat om zaken rond dyslexie?
 • Welke contactmomenten met de ouders zijn er en hoe worden ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind?
 • Worden leerlingen in de hogere klassen ingezet als ‘’buddy?’
 • Geldt dat beleid voor alle docenten of mag een docent dat zelf invullen?
 • Werkt de school met het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs?

Onderwijs aan leerlingen met dyslexie:

 • Zijn er begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met dyslexie?
 • Welke standaardvoorzieningen treft de school?
 • Hoe groot zijn de klassen gemiddeld?
 • Hoe worden lessen aangepast aan de behoeften van dyslectische leerlingen?
 • Welke aanpak is er in de verschillende vakken voor leerlingen die moeite hebben met het lezen van teksten?
 • Hoe worden computers gebruikt?
 • Mogen leerlingen in de klas een lap-top gebruiken om aantekeningen te maken en te schrijven?
 • Hoe wordt er bij de beoordeling van leerlingen rekening gehouden met lees- en spellingsproblemen?
 • Worden toetsen met leerlingen nabesproken? (belangrijk om  daarmee inzicht te krijgt in de gemaakte fouten.)
 • Is er een huiswerkklas of huiswerkbegeleiding mogelijk door mensen verstand hebben van lees- en spellingsproblemen.

Speciale regelingen op school

 • Werkt de school met een dyslexiepasje of een dyslexiekaart?
 • Werkt de school bijvoorbeeld met gesproken boeken, leerstof via de computer?
 • Waar kan mijn kind naar toe als er problemen zijn?
 • Evalueert de school de voorzieningen met mij/ mijn kind?

 

Onderstaande vragen hebben te maken met de manier waarop de school de dyslexiepas indeelt.

Hoe wordt bepaald wat een leerling nodig heeft?

Te denken aan:

 • Krijgen dyslectische leerlingen extra tijd voor toetsen en examens?
 • Kunnen dyslectische leerlingen mondeling overhoord worden?
 • Kunnen dyslectische leerlingen (indien nodig) proefwerken maken in een aparte rustige ruimte?
 • Bestaat de mogelijkheid in noodgevallen een vreemde taal eerder te laten vallen?
 • Kunnen toetsen en examens op een computer gemaakt worden?
 • Wat is het beleid ten aanzien van vreemde talen? Is vrijstelling mogelijk?
 • Welke andere speciale regelingen voor leerlingen met dyslexie zijn er?
 • Houdt de school rekening met compenserende en dispenserende maatregelen die genoemd worden in de dyslexieverklaring?

De docenten

 • Hebben de docenten kennis over dyslexie? Waar blijkt dat uit?
 • Bestaat er een open deur beleid of zijn er spreekuren?
 • Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van de vorderingen van elke leerling?

Huiswerk:

 • Is er bij de Huiswerkbegeleiding kennis aanwezig van dyslexie?

ICT-hulpmiddelen:

 • Met welke ICT-hulpmiddelen werkt de school?

Warme overdracht

In de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is persoonlijk contact waardevol. Tegenwoordig wordt dit ‘warme overdracht’ genoemd. Een gesprek met zowel leerling, ouders, basisschool en voortgezet onderwijs is een goed voorbeeld van warme overdracht. In dit gesprek kan de leergeschiedenis van uw kind op de basisschool besproken en toegelicht worden.

Belangrijk is vooral te bespreken welke hulp bij uw kind goed heeft gewerkt en waar het kind zich prettig bij voelt. Ook is het van belang te bespreken welke sterke kanten van het kind en de thuissituatie uw kind in de brugklas kunnen helpen bij het omgaan met de lees- en spellingmoeilijkheden. Met de vertegenwoordiger van de VO-school kan besproken worden welke begeleiding in de brugklas en in het bijzonder in de eerste maanden wenselijk en haalbaar is.

 

Een mooie aanvulling hierop is het artikel van T. Braams en A. Smits:

 • Eerder en efficiënter dyslexie screenen in het VO heeft grote voordelen.

Tijdschrift voor RT, 2003/3, 4-9.

 

 

Bron:

http://www.dyslexieroute.nl/beleid-doorgaande-lijn.html

http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/primair-onderwijs/overstap-naar-het-vo/schoolori%C3%ABntatie

 

[1] Shaywitz, S. (2005). Hulpgids Dyslexie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (Hoofdstuk 21)

[2] Braams, T. (2004). Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders. Amsterdam: Boom (Hoofdstuk 2.4)

 

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: